ROBI 3G & AKASH NET

15/01/2014 01:40

        USD RATE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~             

BD WHITE   ===0.0285

             BD E1     =====0.0189

            BD GRAY=====0.0165

        INDIA ALL======0.0110

0091  INDIA   =======0.0105

     INDIA GRAY====0.0085

      PAKISTAN====0.0340